Job 12

From LOLCat Bible Translation Project

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
[[Category:Job|Job 12]]
[[Category:Job|Job 12]]
{{Bottom Bar|NextBook=[[Psalms]]|PrevBook=[[Esther]]|NextChap=[[Job 13]]|PrevChap=[[Job 11]]}}
{{Bottom Bar|NextBook=[[Psalms]]|PrevBook=[[Esther]]|NextChap=[[Job 13]]|PrevChap=[[Job 11]]}}
-
{{chapter
+
{{verse 
-
|12=en den Jobe be liek:
+
|1=en den Jobe be liek:
dewde, we both be kewl and wize en hab branes an stuffs,
dewde, we both be kewl and wize en hab branes an stuffs,
-
so how u smrtr den me?
+
so how u smrtr den me?}}
-
everbody lols at meez, eben u!
+
{{verse
 +
|4=everbody lols at meez, eben u!
but i be da 1 to sommun da grate ceiling cat, an
but i be da 1 to sommun da grate ceiling cat, an
he did purrded at me som.
he did purrded at me som.
Line 14: Line 15:
me slippin, an dere be no
me slippin, an dere be no
clawing da tents of teeves,
clawing da tents of teeves,
-
cuz dey gots bettr fuds for da ceiling cat.
+
cuz dey gots bettr fuds for da ceiling cat.}}
-
u go azk da hoomans, an dey teech,
+
{{verse
 +
|7=u go azk da hoomans, an dey teech,
an dos stoopid birdz in da skyz, dey tellz u
an dos stoopid birdz in da skyz, dey tellz u
or rub in da dirt, an it teech you tuu,
or rub in da dirt, an it teech you tuu,
Line 25: Line 27:
if u be stoopid, or he sit on ur faes, so u no breef.
if u be stoopid, or he sit on ur faes, so u no breef.
but de eers dey heer, an da tung lickz, an de old kittehs be smrt.
but de eers dey heer, an da tung lickz, an de old kittehs be smrt.
-
fore dey see da mostz, de ol' kittehs.
+
fore dey see da mostz, de ol' kittehs.}}
-
Ceiling Cat be smrtr, and haz mor of da paw-er,
+
{{verse
 +
|13=Ceiling Cat be smrtr, and haz mor of da paw-er,
he knows ALL.
he knows ALL.
Whot he duz skratch don't get fix,
Whot he duz skratch don't get fix,

Revision as of 20:50, 27 March 2008

Old Testament
Bible5.gif
Job 12
Books Chapters
← Previous Next → ← Previous Next →
Esther Psalms Job 11 Job 13

1 en den Jobe be liek: dewde, we both be kewl and wize en hab branes an stuffs, so how u smrtr den me?

4 everbody lols at meez, eben u! but i be da 1 to sommun da grate ceiling cat, an he did purrded at me som. But lols, but me not stoopid! an i tinks me claws gawn, cuz me slippin, an dere be no clawing da tents of teeves, cuz dey gots bettr fuds for da ceiling cat.

7 u go azk da hoomans, an dey teech, an dos stoopid birdz in da skyz, dey tellz u or rub in da dirt, an it teech you tuu, or da fishez, just eated dem. dey tell liez. eated da fishez!!! no budy no whut ceiling cat do he be da koolest, cuz he gonna skratch u if u be stoopid, or he sit on ur faes, so u no breef. but de eers dey heer, an da tung lickz, an de old kittehs be smrt. fore dey see da mostz, de ol' kittehs.

13 Ceiling Cat be smrtr, and haz mor of da paw-er, he knows ALL. Whot he duz skratch don't get fix, whut he be stoppin don't get goin, if he mad, he pee on ur stuffz or eatez ur petz or steelz ur toiz cuz he be da moist awsummest cat eber. o, an he liek, u all r fulz! an he taekz de collarz off ur nek an gibs u a squeekie toi an setz da kittehs free. he telz u tu shuddup an u du an gibs da stoopid stukup siemeese a bath he loominaets wid da lazr eyez an maeks da naeshun huge den smooshez dem an smooshez som moar cuz iz fun! He maeks de leeders stoopid an letz em getz lozt in de trash. dey no gotz lazr beem eyz to see wid. dey be stoopid drunkz.

Job 12
Books Chapters
← Previous Next → ← Previous Next →
Esther Psalms Job 11 Job 13
Personal tools